PRODUBITE ONO ŠTO VAM JAVLJA AZURE INFORMATION PROTECTION

Dobijte detaljnu analizu u slučaju da neko ugrozi vaše važne podatke

OMS4RMS DAJE DODATNU VREDNOST MICROSOFTOVOM AIP SERVISU

OMS4RMS čini AIP servis vrednijim, jer mu proširuje funkcionalnost. Automatski procesuje, prikuplja i po potrebi prikazuje administratorima njegove kompleksne izveštaje, čineći ih jednostavnim i brzim. Sem toga, pomaže korisnicima AIP-a da usaglase svoje poslovanje sa evropskom opštom regulativom o baratanju podacima (GDPR).

Velikim preduzećima omogućuje da postignu najviši nivo discipline u sferi privatnosti podataka, proširujući standardne funkcije AIP-a sa još dve napredne mogućnosti, koje obe sada zahteva Evropska Unija. Konkretno, mogućnost da se vrši uvid u ponašanje administratora i da se prate aktivnosti vezane za fajlove koje štiti AIP su ključne odlike OMS4RMS-a.

Ove funkcije pružaju brza saznanja o kršenju bezbednosti sistema u gotovo realnom vremenu.

OMS4RMS kalkulator cena

Saznajte da li ispunjavate preduslove za pokretanje OMS4RMS servisa kao i cenu svog OMS4RMS paketa.

SAZNAJTE VIŠE

PREDNOSTI OMS4RMS-A

Funkcija
nadzora

  • OMS4RMS je u stanju da prati/analizira administrativne aktivnosti vezane za fajlove koje AIP štiti. Iako AIP servis prati aktivnosti koje se zbivaju na RMS tracking portalu u administrativnom režimu rada, on ipak omogućava potencijalne zloupotrebe administrativnih aktivnosti. Na primer, čuva is-torijat aktivnosti vlasnika fajlova vezanih za deljenje fajlova sa ostalim korisnicima, kao i eventualno oduzimanje prava otvaranja fajla. A pošto OMS4RMS, koristeći taj uvid, namenski traži baš ovakve prekršaje, njegova funkcija nad-zora omogućuje da se na vreme uoče zloupotrebe koje učine odmetnuti administratori, zahvalju-jući čemu je moguće blagovremeno primetiti curenje podataka i druge sumnjive aktivnosti i shod-no tome preduzeti odgovarajuće korake.

Svest o
prekršaju

  • Prateći sve aktivnosti u vezi fajlova zaštićenih kroz AIP servis, OMS4RMS gotovo u realnom vremenu pruža jasan uvid u aktivnosti i omogućuje brzu analizu mogućih nepravilnosti, kroz fo-renzičke podatke koje filtrira brzo. On može da ublaži izloženost rizicima, jer odmah posle incidenta pokazuje tačne lokacije, precizno vreme, operativne sisteme, uređaje i aplikacije uključene u svaku sumnjivu aktivnost, kao i potrebna saznanja o podacima ugroženim u tim prilikama.

Mobilni pristup kontrolnim panelima i upozorenjima

  • OMS4RMS čini informacije o radu AIP servisa i pregled aktivnosti koje se tiču zaštićenih fajlova raznovrsnijim. Ta funkcija je u OMS servisu prilagodljiva i omogućuje administratorima da po želji kreiraju kontrolne panele dostupne preko pregledača Interneta, kao i neograničen broj upozorenja koja se automatski aktiviraju kada nastupe unapred definisani događaji. Informacijama koje OMS4RMS pruža moguće je pristupiti sa svih mobilnih uređaja i operativnih sistema.

Uhvatite korak sa GDPR regulativom

GDPR je stigao i organizacije više nego ikad traže vendore i tehnologije koje nude pomoć u usklađivanju sa regulativama. Ovaj webinar će vam pomoći da razumete kako možete da upotrebite OMS4RMS, ekstenziju Microsoft Azure Information Protection (AIP), radi usklađivanja sa glavnim regulativama GDPR-a.

POGLEDAJ WEBINAR

UOBIČAJENI PRIMERI UPOTREBE

Zaštita preduzeća koja koriste sve vidove razmene podataka

  • Bezbednosni model fokusiran na čuvanje ograđene mreže nije samo staromodan, već je postao sasvim neadekvatan. I zaposleni i organizacije u današnje vreme dele osetljive poslovne i lične in-formacije kroz sve raspoložive kanale, kao što su mobilni uređaji, memorijski stikovi/kartice, el-ektronska pošta i društvene mreže. Timovi zaduženi da štite podatke i da reaguju na moguće pro-dore mogu ovaj neprekidni izazov uspešno da savladaju pomoću AIP servisa, uz dodatnu prednost korišćenja OMS4RMS servisa i njegovog velikog izbora pravila za nadzor, upozorenja i izveštaja.

Pomoć preduzećima da ispune zahteve GDPR

  • U svetlu skore primene regulative o zaštiti podataka (GDPR) koja stupa na snagu u maju 2018. godine, velike organizacije koje barataju ličnim podacima bilo kog građanina Evropske Unije prinuđene su da traže tehnologije koje im omogućuju usaglašenost sa tom regulativom, a kompat-ibilne su sa njihovom infrastrukturom. Rešenje koje mi nudimo - OMS4RMS - ispunjava ove uslove za korisnike Microsoftovog servisa AIP, jer od pet standarda zaštite podataka definisanih ovim pro-pisima, ono rešava dva zahteva: uvid u puteve zaštićenih fajlova i mogućnosti generisanja izveštaja.

Smanjen rizik od odmetnutih administratora

  • Implementacija OMS4RMS servisa omogućuje preduzećima da automatski nadziru ključne ak-tivnosti administratora vezane za AIP u skoro realnom vremenu i da adekvatno odgovore na po-tencijalne prekršaje, što su funkcije koje drugi komercijalni proizvodi za praćenje i beleženje ak-tivnosti ne nude.

ARHITEKTURA REŠENJA

OMS4RMS koristi složenu komponentu za prikupljanje podataka – Data Collector System (DCS). Možete da je instalirate gde želite – bilo u vašem datacentru u vašim prostorijama, ili na virtuelnoj mašini u klaudu. Skupljač po-dataka OMS4RMS-a se vezuje za AIP servis i šalje parsovane podatke OMS-u preko aplikativnog programskog interfejsa (API). Poverljivost cele komunikacije je obezbeđena kroz HTTPS.

OLIVER NIKOLIĆ
Services Consultant
oliver.nikolic@comtrade.com
+381 11 2015 611